Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 30.05.2024

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Jacopo Solutions töötleb oma veebilehe jacopo.ee kasutajate isikuandmeid.

Jacopo Solutions jaoks on oluline kaitsta oma veebilehe kasutajate privaatsust. Anname omalt poolt kõik, et kasutajate andmed ei jõuaks peale meie ja meie poolt volitatud isikute kellegi teiseni.

Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Jacopo Solutions kogub isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Töödeldav isikuandmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid te kasutate või milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annate.

Isikuandmete kogumine toimub kasutaja nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

 • Küpsiste kaudu, kui sirvite meie veebilehte.

 • Kontaktandmete sisestamisel veebilehe kontaktivormi (sh nimi, e-post, telefoninumber).

 • Uudiskirjaga liitumisel (nimi, e-post).

Küpsised

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Jacopo Solutions veebileht küpsiseid (ingl k cookies).

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumise kohta veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

 • Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikuandmete kogumise alused ja eesmärgid

Järgnevalt on välja toodud, millistel õiguslikel alustel ja eesmärkidel me teie andmeid töötleme (esitatud on peamised näited, loetelu ei ole lõplik).

 • Turundustegevused (nõusolekul): uudiskirja ja turunduspakkumiste saatmine. Õiguslik alus: teie antud nõusolek.

 • Meie toote/teenuse/veebilehe täiustamine: funktsioonide testimine, tagasiside küsimine, veebilehe liikluse optimeerimine, andmete analüüs, statistika, kliendi profiili loomine jms. Õiguslik alus: õigustatud huvi.

 • Meie toote/teenuse osutamine: toote/teenuse pakkumine, lepingu sõlmimine. Õiguslik alus: lepingu täitmine.

 • Klienditoeks/kliendisuhtluseks: teavitamine võimalikest muudatustest, vastamine küsimustele, päringutele või pretensioonidele, suhtlemine telefoni või e-posti teel. Õiguslik alus: lepingu täitmine.

 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Andmete ülekanne ja kolmandad osapooled

Tänapäeval on tavapärane, et kasutatakse kolmandaid osapooli, et aidata ettevõttel oma tegevusi lihtsustada ja/või teenust paremini osutada. Seetõttu tehakse koostööd kolmandate osapooltega, kellega on mõnikord vaja ka isikuandmeid jagada.

Järgnevalt on välja toodud peamiste kolmandate osapoolte info, keda kasutame ja kes võivad teie isikuandmeid töödelda:

Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik töötlemiseks vajalike eesmärkide täitmiseni või kuni seadus seda ette näeb.

Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse ning eeldusel, et ei esine seda välistavaid asjaolusid:

 • Kliendiandmed (kliendiga seotud tegevused/teave) – terve kliendiks olemise aja ja kaks aastat pärast kliendisuhte lõpetamist või vastavalt lepingus kokkulepitule.

 • Raamatupidamisandmed (k.a lepingud) – 7 aasta möödudes.

Neile reeglitele ei allu anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole tegu isikuandmetega.

Töötleme ja hoiame teie isikuandmeid Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu majanduspiirkonnas. Teatud juhtudel võidakse teie andmeid töödelda ka väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Liidu majanduspiirkonda.

Teie õigused seoses oma isikuandmetega

Teil on seadusest tulenev õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus oma andmeid muuta. Samuti on teil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Selleks on vaja esitada meile vastav avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Teatud juhtudel on teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Tingimused ja muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes eeldame, et oled nende põhimõtetega tutvunud ja nõustud nendega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust veebilehe kontaktivormi vahendusel.